Jogi nyilatkozat

A Fluart Innovative Vaccines Kft. internetes honlapjának felhasználási feltételei

Tisztelt Érdeklődő!

Tájékoztatjuk, hogy jelen honlap megnyitásával Ön – függetlenül annak elolvasásától –

elfogadja jelen nyilatkozatot, a honlappal összefüggésben korlátozástól és fenntartástól

mentesen aláveti magát a mindenkori hatályos magyar jog vonatkozó rendelkezéseinek,

különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.

évi CXII. törvény szabályainak. Ezeket a szabályokat a Fluart Innovative Vaccines Kft.

magára nézve is kötelezőnek ismeri el.

A Fluart Innovative Vaccines Kft. fenntartja magának a jogot a honlapon közzétett

tartalmak bármikori felülvizsgálatára, módosítására. A felülvizsgálatok során történt

módosítások minden további értesítés, cselekmény nélkül Önre nézve kötelezővé válnak.

Felhívjuk a figyelmét, hogy rövid időközönként látogassa meg honlapunkat, hogy

megismerje annak tartalmát az esetleges módosítások követése érdekében.

Ön a honlap látogatásával együtt hozzájárul az esetleg megadott személyes adatainak

Fluart Innovative Vaccines Kft. általi kezeléséhez a honlap működtetésének keretei között.

Az Fluart Innovative Vaccines Kft. kijelenti, hogy a honlap felhasználói által esetleg nyújtott

személyes adatokat, információkat az adatvédelmi és szerzői jogi szabályok tiszteletben

tartásával adatkezelőként saját maga, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli.

A Fluart Innovative Vaccines Kft. az Ön személyes adatait – az adatvédelmi szabályokban

biztosított kivételektől eltekintve – nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására,

azt az előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, míg az egyéb személyesnek nem

minősülő adatait szabadon használhatja fel.

Ön a honlap látogatásával egyidejűleg egyetért azzal, hogy szükséges mértékben

adatokat, információkat szolgáltasson a honlap kezelője számára, valamint tudomásul

veszi, hogy a honlap látogatásának feltétele lehet az oldalak tartalmának megfelelő

személyes adatok önkéntesnek minősülő szolgáltatása. Tudomásul veszi továbbá, hogy a

honlap által kínált egyes szolgáltatások igénybevételéhez bizonyos adatok, információk

adatszolgáltatás keretében történő megadására lehet szükség.

A honlap bizonyos részei megtekintésének feltétele lehet az azonosításra szolgáló

információk megadása, mellyel az Ön egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy adataikat

azonosítás céljából Fluart Innovative Vaccines Kft. nyilvántartsa. Amennyiben Ön a

feltételként szabott információt nem adja meg, tudomásul veszi, hogy Ön nem férhet

hozzá a honlap ezen részeihez.

A Fluart Innovative Vaccines Kft. a honlapon Ön által megadott személyes adatait – ide

nem értve a jogszabály által előírt kötelezettségeket – nem hozza harmadik, illetéktelen

személy tudomására.

A Fluart Innovative Vaccines Kft. megtesz minden tőle elvárhatót a honlapján a birtokába

kerülő személyes adatok megóvásáért azzal, hogy az adatokhoz való jogosulatlan

hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, megváltoztatásával vagy nyilvánosságra

hozatalával okozott, vagy az ilyen jogszerűtlen magatartásokkal összefüggésben

keletkezett esetleges károkért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag az ilyen

magatartások megvalósítója a felelős.

Felelősség korlátozása, kizárása

Jelen honlap látogatása, használata, az információk felhasználása önkéntes, Ön azt

kizárólag saját döntése alapján, saját kockázatára, felelősségére végzi.

A honlap látogatásával összefüggésbe hozható, vagy a honlap nem megfelelő

működéséből, üzemzavarából, illetve más hasonló okból esetlegesen bekövetkező

közvetlen vagy közvetett hibáért, veszteségért, kárért, adatvesztésért, költségért, illetve a

honlap tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért, vagy más hátrányért sem a Fluart Innovativ

Vaccines Kft.-t, sem a honlap készítésében és üzemeltetésében résztvevő feleket

semmilyen felelősség nem terheli.

A Fluart Innovative Vaccines Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a honlapon elérhető

információkra, adatokra nézve, különösen, de nem kizárólagosan: azok valóságát,

pontosságát, hatályát, időszerűségét, teljességét, helyességét, érvényességét, valamilyen

célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát illetően, továbbá nem

vállal felelősséget a honlapról elérhető más további honlapok tartalmáért, azok

felhasználásából eredő bárminemű kárért, hátrányért.

A Fluart Innovative Vaccines Kft. nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre

semmiféle kárért, hátrányért, amely az Ön számítógépét vagy egyéb tulajdonát a

honlaphoz történő kapcsolódás, illetve hozzáférés során éri annak használata, illetve

böngészése következtében, ide értve bármely anyag, adat, szöveg, kép, videó vagy

hanganyag letöltése során bekövetkező negatív eseményt.

A Fluart Innovative Vaccines Kft. fenntartja a jogot, hogy a honlapon elérhető információt,

adatot, bármilyen tartalmat bármikor, külön értesítés nélkül megváltoztassa, kijavítsa

és/vagy tökéletesítse.

A honlapon elérhető információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, semmilyen

körülmények között sem minősülnek tanácsadásnak, vagy ajánlásnak, azok nem

szolgálhatnak semmilyen döntés, vagy intézkedés alapjául, ideértve – de nem

kizárólagosan – a honlapon található orvosi információkat is, amelyek nem helyettesíthetik

a részletes tájékoztatást is magába foglaló és a konkrét betegre szabott orvosi

tájékoztatást, tanácsokat. A Fluart Innovative Vaccines Kft.-re a honlapján megismerhető

információk tartalmával összefüggésben kizárólag a magyar jog alkalmazható és kizárólag

Magyarország területén.

A Fluart Innovative Vaccines Kft. fenntartja azt a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül a

portál bármely vagy összes szolgáltatását megszüntesse.

A honlapon technikai, szövegezési pontatlanságok, hibák előfordulhatnak.

A Társágnak lehetősége van folyamatosan figyelemmel kísérni a portál fórumain történő

eszmecseréket és egyéb közléseket, azonban a fentiek tartalma nem tekinthető a Fluart

Innovative Vaccines Kft. által vállalt kötelezettségként, ennek megfelelően a társaság nem

vállal felelősséget az előbbiek során említett oldalak tartalmából eredő bármiféle hibáért,

mulasztásért, valótlanságért, pontatlanságért.

A honlap üzemeltetője jogosult az engedély nélkül feltöltött tartalmak részleges, vagy

teljes törlésére.

A honlap látogatásával Ön tudomásul veszi és kötelezi magát arra, hogy nem ad meg,

vagy küld olyan adatot, információt, amely jogszabállyal, más szabállyal, etikai kódex-szel

ellentétes lenne, vagy jó erkölcsbe ütközne.

A vállalati honlapon található hivatkozások, linkek

A Fluart Innovative Vaccines Kft. honlapjáról elérhetőek más honlapok, azonban a Fluart

Innovative Vaccines Kft. nem köteles biztosítani és nem szavatolja ezen honlapokra

mutató linkek folyamatos elérhetőségét, valamint nem vállal semmilyen felelősséget az így

elérhető oldalak tartalmáért abban az esetben sem, ha Ön a jelen honlapon szereplő

hivatkozás igénybevételével érte el.

Érintettek jogai és érvényesítésük

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény

rendelkezéseivel összhangban Ön jogosult tájékoztatást kérni a személyes adatainak a

kezeléséről.

A honlapot használó a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A személyes

adatok kezelésével kapcsolatban, az adatkezelés jogsértő mivoltára vonatkozóan

jogorvoslati lehetőséggel, vagy bejelentéssel élhet a vonatkozó jogszabályban

meghatározott hatóságnál.

Személyes adatok tárolása

Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatokhoz kizárólag a Fluart Innovative Vaccines

Kft. azon alkalmazottai, megbízottjai férhetnek hozzá, akiknek kötelezettsége ezen adatok

kezelése. A társaság alkalmazottai, megbízottjai a rendelkezésünkre bocsátott személyes

és egyéb adatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelik.

Fluart Innovative Vaccines Kft. minden tõle elvárható megtesz az adatok biztonságos

tárolása, őrzése, valamint az adatokkal való visszaélés megelőzése érdekében.

Honlapunk felkeresése során a Fluart Innovative Vaccines Kft. az Ön engedélye nélkül

semmilyen személyes adatot nem rögzít. A Fluart Innovative Vaccines Kft. a honlap

látogatottságáról kizárólag névtelen információkat gyűjt be.

A személyes adatok felhasználása, a felhasználás célja, módozatai körében a Fluart

Innovative Vaccines Kft. jelen nyilatkozatban foglaltak szerint jár el.

Szerzői és felhasználási jogok

A honlapon található valamennyi információ, adat – ide értve a honlap általános

megjelenésére vonatkozó valamennyi információt, valamint minden képi és szöveges

tartalmat is – szerzői jogi és iparjogvédelmi védelem alatt állnak.

Ön a honlap tartalmát – ideértve annak teljes tartalmát, képeit, hang és videó anyagait –

kizárólag személyes használatra töltheti le, jeleníthet meg bármilyen formában információt,

vagy nyomtathatja ki és sem részben, sem egészben nem terjesztheti, nem módosíthatja,

és nem használhatja fel nyilvános vagy kereskedelmi célokra, valamint jövedelemszerzés

vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett formában sem szolgálhatja a Fluart

Innovative Vaccines Kft. előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül.

Tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden, a honlapon közzétett tartalom, ellenkező

kikötés hiányában szerzői jogvédelem alatt áll, és az a Fluart Innovative Vaccines Kft.

engedélye nélkül az itt leírt feltételektől vagy az adott oldalon található szövegben

rögzítettektől eltérően semmilyen módon nem használható fel.

Az honlapon található szabad felhasználás körébe tartozó iratok, jegyzetek,

dokumentumok, művek idézésekor meg kell nevezni a forrást, illetve a mű szerzőjét.

A letöltött, illetve kinyomtatott oldalakon Ön továbbra is köteles feltüntetni és megőrizni a

szerzői jogra és egyéb szellemi tulajdonjogra vonatkozó megjegyzéseket.

A honlap portál rendszerében található védjegyekre, szabadalmakra, más vagyoni értékű

jogokra, termékekre vonatkozó információk – a linkeken keresztül elérhető információkat is

ide értve – nem értelmezhetők semmilyen módon az Ön részére megadott jognak, vagy

engedélynek. Fluart Innovative Vaccines Kft. semmilyen jogát nem engedményezi vagy

ruházza át a honlap érdeklődője/látogatója részére.

A honlapon szereplő nevek, védett nevek, domain nevek a Fluart Innovative Vaccines Kft.

tulajdonai, azokkal kapcsolatban a Fluart Innovative Vaccines Kft. minden jogot fenntart

magának és azokat üzleti, kereskedelmi céllal senki sem használhatja fel és nem

alkalmazhatja azokat a Fluart Innovative Vaccines Kft. jó hírnevének rontására.

Harmadik fél tulajdonában lévő információkért Fluart Innovative Vaccines Kft. nem vállal

felelősséget, szavatosságot, azok felhasználásához, letöltéséhez a harmadik fél

tulajdonos hozzájárulása szükséges.

Honlapot látogatóktól származó hozzászólások, visszajelzések kezelése

Ön ezennel egyetértően elfogadja és tudomásul veszi, hogy Fluart Innovative Vaccines

Kft. a honlapra küldött valamennyi közlést vagyoni értékkel nem bíró és – a személyes

adatokat kivéve – nem bizalmas információként kezeli. Az Ön által a honlapunkra küldött

adatok ellenérték fizetése nélkül Fluart Innovative Vaccines Kft. tulajdonába kerülnek, és

az ilyen adatokat a Fluart Innovative Vaccines Kft. szabadon, korlátozás nélkül bármely

célra felhasználhatja, közzé teheti.

A Fluart Innovative Vaccines Kft. szabadon felhasználhat bármilyen ötletet, elvet,

elképzelést, eljárást, illetve technikát, amely az Ön által bármely célból a honlapunkra

küldött közlésben megtalálható, ideértve, de nem kizárólag, az ilyen információk

felhasználásával végzett termék-fejlesztést, gyártást és marketingtevékenységet.

A honlap üzemeltetője jogosult az engedély nélkül feltöltött tartalmak részleges vagy teljes

törlésére. A honlap látogatásával Ön kötelezi magát, hogy a honlap igénybevételekor nem

küld olyan adatot, információt, amely jogszabállyal, illetve más szabállyal, etikai kódex-szel

ellentétes lenne. Tudomásul veszi továbbá, hogy a fentiekkel összefüggésben kártérítési

felelősséggel tartozik.

Az Ön információit nem vagyunk kötelesek megőrizni, és arra válaszadási kötelezettséget

nem vállalunk.

A fő oldalunkra mutató linkek kivételével szigorúan tilos bármilyen link elhelyezése

előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül, továbbá tilos az oldalak keretezése is.