Felhasználási feltételek / Terms of use

Felhasználási feltételek

Tájékoztatjuk, hogy jelen honlap megnyitásával Ön – függetlenül annak elolvasásától –elfogadja jelen nyilatkozatot, a honlappal összefüggésben korlátozástól és fenntartástól mentesen aláveti magát a mindenkori hatályos magyar jog vonatkozó rendelkezéseinek, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályainak. Ezeket a szabályokat a Fluart Innovative Vaccines Kft. magára nézve is kötelezőnek ismeri el.

A Fluart Innovative Vaccines Kft. fenntartja magának a jogot a honlapon közzétett tartalmak bármikori felülvizsgálatára, módosítására. A felülvizsgálatok során történt módosítások minden további értesítés, cselekmény nélkül Önre nézve kötelezővé válnak. Felhívjuk a figyelmét, hogy rövid időközönként látogassa meg honlapunkat, hogy megismerje annak tartalmát az esetleges módosítások követése érdekében. Ön a honlap látogatásával együtt hozzájárul az esetleg megadott személyes adatainak Fluart Innovative Vaccines Kft. általi kezeléséhez a honlap működtetésének keretei között.
Az Fluart Innovative Vaccines Kft. kijelenti, hogy a honlap felhasználói által esetleg nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi és szerzői jogi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli.


1. Személyes adatok

A Fluart Innovative Vaccines Kft. az Ön személyes adatait – az adatvédelmi szabályokban
biztosított kivételektől eltekintve – nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, azt az előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel. Ön a honlap látogatásával egyidejűleg egyetért azzal, hogy szükséges mértékben adatokat, információkat szolgáltasson a honlap kezelője számára, valamint tudomásul veszi, hogy a honlap látogatásának feltétele lehet az oldalak tartalmának megfelelő személyes adatok önkéntesnek minősülő szolgáltatása. Tudomásul veszi továbbá, hogy a honlap által kínált egyes szolgáltatások igénybevételéhez bizonyos adatok, információk adatszolgáltatás keretében történő megadására lehet szükség.
A honlap bizonyos részei megtekintésének feltétele lehet az azonosításra szolgáló információk megadása, mellyel az Ön egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy adataikat azonosítás céljából Fluart Innovative Vaccines Kft. nyilvántartsa. Amennyiben Ön a feltételként szabott információt nem adja meg, tudomásul veszi, hogy Ön nem férhet hozzá a honlap ezen részeihez.
 
A Fluart Innovative Vaccines Kft. a honlapon Ön által megadott személyes adatait – ide nem értve a jogszabály által előírt kötelezettségeket – nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására. A Fluart Innovative Vaccines Kft. megtesz minden tőle elvárhatót a honlapján a birtokába kerülő személyes adatok megóvásáért azzal, hogy az adatokhoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, megváltoztatásával vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy az ilyen jogszerűtlen magatartásokkal összefüggésben keletkezett esetleges károkért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős.
 
2.Felelősség korlátozása, kizárása

Jelen honlap látogatása, használata, az információk felhasználása önkéntes, Ön azt kizárólag saját döntése alapján, saját kockázatára, felelősségére végzi. A honlap látogatásával összefüggésbe hozható, vagy a honlap nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, illetve más hasonló okból esetlegesen bekövetkező közvetlen vagy közvetett hibáért, veszteségért, kárért, adatvesztésért, költségért, illetve a honlap tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért, vagy más hátrányért sem a Fluart Innovativ Vaccines Kft.-t, sem a honlap készítésében és üzemeltetésében résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.
A Fluart Innovative Vaccines Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a honlapon elérhető információkra, adatokra nézve, különösen, de nem kizárólagosan: azok valóságát, pontosságát, hatályát, időszerűségét, teljességét, helyességét, érvényességét, valamilyen célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát illetően, továbbá nem vállal felelősséget a honlapról elérhető más további honlapok tartalmáért, azok felhasználásából eredő bárminemű kárért, hátrányért.
 
A Fluart Innovative Vaccines Kft. nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre semmiféle kárért, hátrányért, amely az Ön számítógépét vagy egyéb tulajdonát a honlaphoz történő kapcsolódás, illetve hozzáférés során éri annak használata, illetve böngészése következtében, ide értve bármely anyag, adat, szöveg, kép, videó vagy hanganyag letöltése során bekövetkező negatív eseményt. A Fluart Innovative Vaccines Kft. fenntartja a jogot, hogy a honlapon elérhető információt, adatot, bármilyen tartalmat bármikor, külön értesítés nélkül megváltoztassa, kijavítsa és/vagy tökéletesítse. A honlapon elérhető információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, semmilyen körülmények között sem minősülnek tanácsadásnak, vagy ajánlásnak, azok nem szolgálhatnak semmilyen döntés, vagy intézkedés alapjául, ideértve – de nem kizárólagosan – a honlapon található orvosi információkat is, amelyek nem helyettesíthetik a részletes tájékoztatást is magába foglaló és a konkrét betegre szabott orvosi tájékoztatást, tanácsokat. A Fluart Innovative Vaccines Kft.-re a honlapján megismerhető információk tartalmával összefüggésben kizárólag a magyar jog alkalmazható és kizárólag Magyarország területén.
 
A Fluart Innovative Vaccines Kft. fenntartja azt a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül a portál bármely vagy összes szolgáltatását megszüntesse. A honlapon technikai, szövegezési pontatlanságok, hibák előfordulhatnak. A Társágnak lehetősége van folyamatosan figyelemmel kísérni a portál fórumain történő eszmecseréket és egyéb közléseket, azonban a fentiek tartalma nem tekinthető a Fluart Innovative Vaccines Kft. által vállalt kötelezettségként, ennek megfelelően a társaság nem vállal felelősséget az előbbiek során említett oldalak tartalmából eredő bármiféle hibáért, mulasztásért, valótlanságért, pontatlanságért. A honlap üzemeltetője jogosult az engedély nélkül feltöltött tartalmak részleges, vagy teljes törlésére. A honlap látogatásával Ön tudomásul veszi és kötelezi magát arra, hogy nem ad meg, vagy küld olyan adatot, információt, amely jogszabállyal, más szabállyal, etikai kódex-szel ellentétes lenne, vagy jó erkölcsbe ütközne. A vállalati honlapon található hivatkozások, linkek A Fluart Innovative Vaccines Kft. honlapjáról elérhetőek más honlapok, azonban a Fluart Innovative Vaccines Kft. nem köteles biztosítani és nem szavatolja ezen honlapokra mutató linkek folyamatos elérhetőségét, valamint nem vállal semmilyen felelősséget az így elérhető oldalak tartalmáért abban az esetben sem, ha Ön a jelen honlapon szereplő hivatkozás igénybevételével érte el.
 
3.Érintettek jogai és érvényesítésük
 
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban Ön jogosult tájékoztatást kérni a személyes adatainak a kezeléséről. A honlapot használó a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban, az adatkezelés jogsértő mivoltára vonatkozóan jogorvoslati lehetőséggel vagy bejelentéssel élhet a vonatkozó jogszabályban meghatározott hatóságnál.
 
4.Személyes adatok tárolása
 
Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatokhoz kizárólag a Fluart Innovative Vaccines Kft. azon alkalmazottai, megbízottjai férhetnek hozzá, akiknek kötelezettsége ezen adatok kezelése. A társaság alkalmazottai, megbízottjai a rendelkezésünkre bocsátott személyes és egyéb adatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelik. Fluart Innovative Vaccines Kft. minden tőle elvárható megtesz az adatok biztonságos tárolása, őrzése, valamint az adatokkal való visszaélés megelőzése érdekében. Honlapunk felkeresése során a Fluart Innovative Vaccines Kft. az Ön engedélye nélkül semmilyen személyes adatot nem rögzít. A Fluart Innovative Vaccines Kft. a honlap látogatottságáról kizárólag névtelen információkat gyűjt be. A személyes adatok felhasználása, a felhasználás célja, módozatai körében a Fluart Innovative Vaccines Kft. jelen nyilatkozatban foglaltak szerint jár el.
 
5.Szerzői és felhasználási jogok
 
A honlapon található valamennyi információ, adat – ide értve a honlap általános megjelenésére vonatkozó valamennyi információt, valamint minden képi és szöveges tartalmat is – szerzői jogi és iparjogvédelmi védelem alatt állnak. Ön a honlap tartalmát – ideértve annak teljes tartalmát, képeit, hang és videó anyagait – kizárólag személyes használatra töltheti le, jeleníthet meg bármilyen formában információt, vagy nyomtathatja ki és sem részben, sem egészben nem terjesztheti, nem módosíthatja, és nem használhatja fel nyilvános vagy kereskedelmi célokra, valamint jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett formában sem szolgálhatja a Fluart Innovative Vaccines Kft. előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül. Tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden, a honlapon közzétett tartalom, ellenkező kikötés hiányában szerzői jogvédelem alatt áll, és az a Fluart Innovative Vaccines Kft. engedélye nélkül az itt leírt feltételektől vagy az adott oldalon található szövegben rögzítettektől eltérően semmilyen módon nem használható fel. Az honlapon található szabad felhasználás körébe tartozó iratok, jegyzetek, dokumentumok, művek idézésekor meg kell nevezni a forrást, illetve a mű szerzőjét. A letöltött, illetve kinyomtatott oldalakon Ön továbbra is köteles feltüntetni és megőrizni a szerzői jogra és egyéb szellemi tulajdonjogra vonatkozó megjegyzéseket. A honlap portál rendszerében található védjegyekre, szabadalmakra, más vagyoni értékű jogokra, termékekre vonatkozó információk – a linkeken keresztül elérhető információkat is ideértve – nem értelmezhetők semmilyen módon az Ön részére megadott jognak, vagy engedélynek. Fluart Innovative Vaccines Kft. semmilyen jogát nem engedményezi vagy ruházza át a honlap érdeklődője/látogatója részére. A honlapon szereplő nevek, védett nevek, domain nevek a Fluart Innovative Vaccines Kft. tulajdonai, azokkal kapcsolatban a Fluart Innovative Vaccines Kft. minden jogot fenntart magának és azokat üzleti, kereskedelmi céllal senki sem használhatja fel és nem alkalmazhatja azokat a Fluart Innovative Vaccines Kft. jó hírnevének rontására. Harmadik fél tulajdonában lévő információkért Fluart Innovative Vaccines Kft. nem vállal felelősséget, szavatosságot, azok felhasználásához, letöltéséhez a harmadik fél tulajdonos hozzájárulása szükséges.
 
6. Honlapot látogatóktól származó hozzászólások, visszajelzések kezelése
 
Ön ezennel egyetértően elfogadja és tudomásul veszi, hogy Fluart Innovative Vaccines Kft. a honlapra küldött valamennyi közlést vagyoni értékkel nem bíró és – a személyes adatokat kivéve – nem bizalmas információként kezeli. Az Ön által a honlapunkra küldött adatok ellenérték fizetése nélkül Fluart Innovative Vaccines Kft. tulajdonába kerülnek, és az ilyen adatokat a Fluart Innovative Vaccines Kft. szabadon, korlátozás nélkül bármely célra felhasználhatja, közzé teheti. A Fluart Innovative Vaccines Kft. szabadon felhasználhat bármilyen ötletet, elvet, elképzelést, eljárást, illetve technikát, amely az Ön által bármely célból a honlapunkra küldött közlésben megtalálható, ideértve, de nem kizárólag, az ilyen információk felhasználásával végzett termék-fejlesztést, gyártást és marketingtevékenységet. A honlap üzemeltetője jogosult az engedély nélkül feltöltött tartalmak részleges vagy teljes törlésére. A honlap látogatásával Ön kötelezi magát, hogy a honlap igénybevételekor nem küld olyan adatot, információt, amely jogszabállyal, illetve más szabállyal, etikai kódex-szel ellentétes lenne. Tudomásul veszi továbbá, hogy a fentiekkel összefüggésben kártérítési felelősséggel tartozik. Az Ön információit nem vagyunk kötelesek megőrizni, és arra válaszadási kötelezettséget nem vállalunk. A fő oldalunkra mutató linkek kivételével szigorúan tilos bármilyen link elhelyezése előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül, továbbá tilos az oldalak keretezése is.

Terms of use

We inform you that by opening this website, you—regardless of reading it—accept this statement and subject yourself to the relevant provisions of the applicable Hungarian law, particularly the rules of Act CXII of 2011 on the Right of Informational Self-Determination and on Freedom of Information, without any restrictions or reservations. These rules are also recognized as binding by Fluart Innovative Vaccines Ltd.

Fluart Innovative Vaccines Ltd. reserves the right to review and modify the contents published on the website at any time. Changes made during these reviews become binding on you without any further notification or action. We encourage you to visit our website frequently to stay informed of its content and any potential changes. By visiting the website, you also consent to the processing of any personal data you may provide to Fluart Innovative Vaccines Ltd. within the framework of operating the website.

Fluart Innovative Vaccines Ltd. declares that any personal data or information provided by users of the website will be handled by itself or its appointed data processor, respecting data protection and copyright regulations.

1. Personal Data

Fluart Innovative Vaccines Ltd. will not disclose your personal data to any third parties or unauthorized persons—except for the exemptions provided by data protection rules—and will only use it for the pre-approved purposes, while freely using other non-personal data. By visiting the website, you agree to provide necessary data and information to the website operator and acknowledge that accessing certain content on the website may require the voluntary provision of relevant personal data. You also acknowledge that using some services offered by the website may require the provision of certain data and information.

Accessing certain parts of the website may require providing identification information, and by doing so, you consent to Fluart Innovative Vaccines Ltd. recording this information for identification purposes. If you do not provide the required information, you acknowledge that you may not access those parts of the website.

Fluart Innovative Vaccines Ltd. will not disclose your personal data provided on the website to third parties or unauthorized persons—excluding obligations mandated by law. Fluart Innovative Vaccines Ltd. will take all reasonable measures to protect personal data obtained through the website from unauthorized access, destruction, alteration, or disclosure, but it does not assume responsibility for damages resulting from such unauthorized actions, which are solely the responsibility of the perpetrator.

2. Limitation and Exclusion of Liability

Visiting, using the website, and utilizing its information is voluntary and at your own risk and responsibility. Fluart Innovative Vaccines Ltd. and the parties involved in creating and operating the website do not assume any responsibility for any direct or indirect errors, losses, damages, data loss, costs, or other disadvantages resulting from visiting the website or its malfunction, operational interruptions, or similar causes, including content errors or omissions.

Fluart Innovative Vaccines Ltd. does not assume any responsibility for the information available on the website regarding its accuracy, timeliness, completeness, correctness, validity, suitability for any purpose, reliability, or foundation, and does not assume responsibility for the content of other websites accessible from this website or any damages resulting from their use.

Fluart Innovative Vaccines Ltd. does not assume responsibility for any damage or disadvantage to your computer or other property resulting from accessing or using the website, including any negative events occurring during the download of any material, data, text, image, video, or audio content. Fluart Innovative Vaccines Ltd. reserves the right to change, correct, or improve any information, data, or content available on the website at any time without prior notice. The information available on the website is for informational purposes only and does not constitute advice or recommendations and cannot serve as a basis for any decision or action, including medical information, which cannot replace detailed and patient-specific medical advice. The content of the information available on the website is governed exclusively by Hungarian law and applies solely within Hungary.

Fluart Innovative Vaccines Ltd. reserves the right to terminate any or all services of the portal without prior notice. Technical or textual inaccuracies and errors may occur on the website. The Company may monitor discussions and other communications on the portal’s forums, but the content does not constitute a commitment by Fluart Innovative Vaccines Ltd., and the company does not assume responsibility for any errors, omissions, falsehoods, inaccuracies resulting from the aforementioned content. The website operator is entitled to partially or fully delete unauthorized uploaded content. By visiting the website, you acknowledge and commit not to provide or send any data or information that would violate laws, regulations, ethical codes, or good morals. Links on the corporate website may lead to other websites; however, Fluart Innovative Vaccines Ltd. is not obligated to ensure continuous availability of such links and assumes no responsibility for the content of the linked websites even if accessed through a link on this website.

3. Rights of the Data Subjects and Their Enforcement

In accordance with the provisions of the law on the protection of personal data and the disclosure of information of public interest, you are entitled to request information about the handling of your personal data. In case of violation of your rights, you may turn to the court. Regarding the processing of personal data, you can seek remedy or file a complaint with the relevant authority as specified by the applicable law.

4.Storage of Personal Data

Only Fluart Innovative Vaccines Ltd.’s employees and agents responsible for handling such data will have access to the data you provide. The company’s employees and agents handle the provided personal and other data in accordance with legal requirements. Fluart Innovative Vaccines Ltd. takes all reasonable measures to ensure the secure storage and protection of data, preventing misuse. During your visit to our website, Fluart Innovative Vaccines Ltd. does not record any personal data without your consent. The company collects only anonymous information about website visits. The use of personal data, the purposes, and methods of use are carried out by Fluart Innovative Vaccines Ltd. in accordance with this statement.

5. Copyright and Usage Rights

All information and data on the website—including the general appearance of the website, and all visual and textual content—are protected by copyright and industrial property rights. You may only download, display in any form, or print out the website content for personal use and may not distribute, modify, or use it for public or commercial purposes, nor may it directly or indirectly serve income generation or enhancement purposes without the prior written consent of Fluart Innovative Vaccines Ltd. You acknowledge and accept that all content published on the website, unless otherwise specified, is protected by copyright and cannot be used in any manner other than the terms described here or as stated on the specific page without the permission of Fluart Innovative Vaccines Ltd. When citing documents, notes, or works in the public domain found on the website, the source and author must be named. On downloaded or printed pages, you are required to display and preserve copyright and other intellectual property rights notices. Information regarding trademarks, patents, and other proprietary rights in the website portal system—including those accessible via links—cannot be interpreted as granting any rights or licenses to you. Fluart Innovative Vaccines Ltd. does not assign or transfer any of its rights to the website visitor. Names, protected names, and domain names on the website are the property of Fluart Innovative Vaccines Ltd., and the company reserves all rights to them, which cannot be used for commercial purposes or to harm the company’s reputation. Fluart Innovative Vaccines Ltd. does not assume responsibility or warranty for third-party-owned information, and their use or download requires the third-party owner’s consent.

6. Handling of Comments and Feedback from Website Visitors

You hereby agree and acknowledge that all communications sent to the website by you are treated as non-proprietary and—excluding personal data—non-confidential information. The data you send to our website becomes the property of Fluart Innovative Vaccines Ltd. without any compensation and may be used freely and without restriction for any purpose, including publishing. Fluart Innovative Vaccines Ltd. may freely use any ideas, principles, concepts, processes, or techniques contained in any communication sent to our website for any purpose, including but not limited to product development, manufacturing, and marketing activities. The website operator is entitled to partially or fully delete unauthorized uploaded content. By visiting the website, you commit not to send any data or information that would violate laws, regulations, or ethical codes. You also acknowledge that you are liable for any damages in connection with the above. We are not obligated to retain your information and do not assume any obligation to respond. Except for links to our main page, it is strictly prohibited to place any link without our prior written consent, and framing of pages is also prohibited.

Scroll to Top